AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. INFORMACIÓ DEL TITULAR.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades d’identificació del titular:

Web:

https://www.tocalmar.cat/

Titular:

KULUMINAS S.L. (d’ara en endavant TOC AL MAR).

Domicili:

Carrer Platja d’Aiguablava nº 8, 17255, Begur (Girona)

C.I.F:

B63420525

Telèfon:

+347 972 11 32 32

Correu electrònic:

restaurant@tocalmar.cat

 1. CONDICIONS D’ ACCÉS I ÚS.

Qualsevol persona que accedeixi a la nostra pàgina web https://www.tocalmar.cat/ tindrà la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.

 1. PROPIETAT INTELECTUAL.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de TOC AL MAR o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per TOC AL MAR o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT.

TOC AL MAR es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/ qualsevol dels serveis oferts per TOC AL MAR, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Avís Legal i Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Per favor tingui en compte que encara que pugui haver-hi enllaços del nostre web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigit. TOC AL MAR no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’ aquests lloc web.

 1. QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

INSTAL·LACIONS JOAN TOC AL MAR, S.L.. sent Responsable del tractament de les seves dades. Les dades de la nostra empresa es troben en l’encapçalament d’aquest avís legal.

Les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal.

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis a de restauració (reserva de taula).

 • ¿Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre aquesta estigui activa, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

 • ¿ Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 1. La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.

(Menors de 14 anys) Se entendrà que la informació enviada per menors de 14 anys ho ha sigut pel consentiment dels seus representants legals. De no ser així el/la representant legal ho ha de fer saber en quant sigui possible.

 1. Compliment amb les lleis aplicables o execució d’un contracte. En circumstàncies específiques, és possible que necessitem processar les seves dades personals per a complir amb una llei / regulació rellevant, o per a complir amb les nostres obligacions en virtut d’un contracte al qual està subjecte.

 • ¿ A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

 • Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

 • ¿ Com pot exercir els seus drets?

Podrà exercir els seus dret d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, informació, supressió, cancel·lació i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Vostè haurà d’enviar-nos un escrit adjuntant una còpia dels seu document d’identitat i indicant l’exercici del dret que vol exercir, a la administració de KULUMINAS S.L , situat Carrer Platja d’Aiguablava nº 8, 17255, Begur (Girona) o a través del nostre correu electrònic restaurant@tocalmar.cat .

Si dins el termini d’un mes no hem ates l’exercici del seu dret, podrà interposar davant l’autoritat de control la pertinent queixa o denuncia.

 • ¿ Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

 • ¿ Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades d’ identificació del usuari/a.

 • Correu electrònic.

 • Numero de telèfon de l’usuari/a.

 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Com a usuari i interessat/da a continuació li expliquem la finalitat del tractament de les seves dades, que es dura a terme per TOC AL MAR com a Responsable del seu tractament. Les finalitats del tractament són les següents:

 • LA GESTIÓ DELS NOSTRES CLIENTS: per a poder donar un servei òptim i una correcta atenció dels nostres serveis (reserva de taula i comensals) . Les dades que vostè ens hagi proporcionat seran conservades mentre es mantingui la relació amb la residència o durant els anys que sigui necessàries per complir amb les obligacions legals .

 • GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS: per poder enviar a Clients/es els quals tinguin interès de rebre informació relacionada amb els nostres serveis, enviar-li informació sobre els nostres serveis, la nostra carta i les instal·lacions. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre el client/a no sol·liciti el cessament del seu tractament. Aquestes dades prèviament han estat captades amb el previ consentiment exprés del client/a.

 • LA SEL·LECCIÓ DE PERSONAL LABORAL: Poder gestionar tots aquells currículums que puguem rebre a través del nostre correu electrònic restaurant@tocalmar.cat. .Un cop rebem la sol·licitud en la nostra pàgina web, el candidat rebrà un correu electrònic de confirmació que hem rebut la seva sol·licitud. Les dades es conservaran fins a l’adjudicació del lloc de treball o fins que s’exerceixi el dret de cancel·lació sobre el tractament (aquest termini no pot ser superior a un any). En qualsevol moment el candidat es pot oposar o limitar al tractament de les seves dades.

 • VIDEOVIGILÀNCIA: En les nostres instal·lacions disposem de sistemes de videovigilància per a protegir les mateixes. Les nostres instal·lacions estan perfectament senyalitzades amb el corresponents cartells formatius. Quan es produeixi la comissió d’algun il·lícit penal les imatges es posaran a la disposició del cos dels Mossos d’Esquadra. No podrà ser conservades més enllà del termini d’un mes (article 22 LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre).

 1. ¿QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.

 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.

 • Control d’accés a les dades.

 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 1. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

TOC AL MAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. TOC AL MAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’estableixin per TOC AL MAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

 1. POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

TOC AL MAR es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. TOC AL MAR , com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

TOC AL MAR es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa d’acord al que estableix els articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de TOC AL MAR sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i TOC AL MAR , així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

 1. CONDICIONS D’US. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’ aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avis legal. El present Avis Legal y totes las relaciones que s’estableixin entre TOC AL MAR i l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per l’establert en la legislació espanyola. En el supòsit d’existir controvèrsia entre les parts, seran competents els Tribunal per resoldre el litigi entre les parts el de la localitat de la Bisbal de l’Empordà.